แบบฟอร์มสมัครงานคุณสามารถทำงานเข้ากะ/เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่/ปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายสถานที่หรือพื้นที่ทำงานได้